විමල් වීරවංශ මාර්තු 6 මහනුවරදී පැවැත්වූ කථාව

“දිනූ නිදහස අනතුරේ, ජාතියේ අභියෝගය ජයගැනීමට පෙළ ගැසෙමු!” යන මැයෙන් පසුගිය 06 වැනිදා මහනුවර පැවති දෙවන ජාතික රැලියේදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා පැවැත්වූ කථාව.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

9 comments to විමල් වීරවංශ මාර්තු 6 මහනුවරදී පැවැත්වූ කථාව

Leave a Reply