මැයි දින රැළියේ විමල්ගේ කතාව.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කළ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ, පක්ෂ සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරමින් කිරුලපනදී පැවැති මැයි දින රැළියේදී විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා කරන ලද කතාව.

යාලුවන්ටත් අහන්නට Share කරන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

14 comments to මැයි දින රැළියේ විමල්ගේ කතාව.

Leave a Reply