මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් මාතර සයිබර් හමුව.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයේ සහයෝගය දක්වන ක්‍රියාකරීන් සමග සයිබර් හමු පැවැත්වීම දැන් සිදුවේ.

පහත දැක්වෙන්නේ මාතර නගරයේ පැවැත්වෙන සයිබර් හමුවට අදාල අයදුම් පත්‍රයයි. නුදුරු දිනකදී එය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර ස්ථානය, දිනය සහ වේලාව පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මාතරදී ඊට සහභාගී වීමට කැමති අන්තර්ජාල ක්‍රියාකාරීන් පමණක් පහත ෆෝරමය පුරවා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

යාලුවන්ටත් දැනගැනීම සඳහා Share කරන්න. ස්තුතියි.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 comments to මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් මාතර සයිබර් හමුව.

Leave a Reply