අම්පාර පොහොට්‍ටුවේ ජන ‍රැළියටත් අති විශාල ජන ගංගාවක්. (Photos)

පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉලක්ක කොට ගනිමින් පැවැත්වෙන ජන හමු මාලාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් ජන රැළිය අම්පාර නගරයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. ඊට අති විශාල ජනකායකගේ සහභාගීත්වය ලැබුණි. යමපාලනයට එරෙහිව පැමිණි සියලුම අම්පාර දිස්ත්‍රික් ජනතාවෙනි, ඔබට අපගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

Leave a Reply