ආණමඩුව ජන ‍රැළිය (VIDEO).

ආණමඩුව ජන ‍රැළියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමන් සහ අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමන් සිදුකළ කථාව.

‍රැළියේ පින්තූර නැරඹීමට මෙම පි‍ටුවට පිවිසෙන්න.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply