මහින්ද මැතිඳුන් අමතන අරංගල පොහොට්‍ටුවේ ‍‍රැළිය. (VIDEO)

ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ජන ‍රැළිය අද දින අරංගල නෙමිකෝ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පක්ෂ නායකයන්, පළාත් පාලන අපේක්ෂකයන් ඇතුළු විශාල ජනකායක් ඊට සහභාගී විය.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply