ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණේ ගම්පහ ජන රැළිය (VIDEO)

ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ විසින් ගම්පහදී පවත්වන ජන ‍රැළියේ වීඩියෝව.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply