මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන් අමතන කෑගල්ල ජන ‍රැළිය (VIDEO)

අද දින කෑගල්ල හිදී පැවැති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති තුමන් සම්බන්ධ වූ ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණේ ජන ‍රැළිය අතිවිශාල ජන සහභාගීත්වයකින් පැවැත්වුණි. එහි වීඩියෝ දසුන් පහතින්…

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  • 456
  •  
  •  
  •  
  •  
    456
    Shares

Leave a Reply