යහපාලන විපක්ෂයේ භූමිකාව පිළිබඳව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply