මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහභාගී වන පැල්මඩුල්ල ජන රැළියේ සම්පූර්ණ වීඩියෝව (VIDEO)

පළාත් පාලන මැතිවරණය – 2018
ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ
පැල්මඩුල්ල ජන රැළිය – 13.01.2018

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply