අතිපූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරත්න නා හිමිගේ ශ්‍රී දේහයට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ගෙන් අවසන් ගෞරව.

අතිපුජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට අතිගරු මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමන් එක් වූ අවස්ථාව.

තවත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply