පහුගිය ආණ්ඩුවේ බැඳුම්කර විනිවිද නැති බවට රනිල්ගේ චෝදනාවට පිළිතුරු

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය දා පැවසූයේ 2012, 2013, 2014 වර්ෂවලදී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇත්තේ විනිවිද භාවයකින් තොරව බවයි. එහි [ඉතිරිය කියවන්න]