විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස සම්බන්ධන් පත් වුණ ආකාරය පාර්ලිමේන්තුවේදී අභියෝගයට ලක් වෙයි.

[1]. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් විපක්ෂයේ වාඩි වෙනවානම්, ඔවුන් වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙනවානම්, විපක්ෂයේ වැඩි කොටස බැවින් විපක්ෂ නායකත්වය [ඉතිරිය කියවන්න]

මහින්ද වෙනුවෙන් කළුතර ශ්‍රී.ල.නි.ප. යෙන් පළමු වෙඩිමුරය.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති තුමා මීළඟ මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ අගමැති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන [ඉතිරිය කියවන්න]