අමාදම් සිසිල 152 වන ධර්ම දේශනය තංගල්ල නිවසේදී පැවැත්වුණි.

සෑම පොහෝ දිනකම සංවිධානය වන අමා දම් සිසිල 152 වන ධර්ම දේශනය තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ දී ඇසළ පුන් පොහොය නිමිති [ඉතිරිය කියවන්න]