ගුවන් යානයකට ඩොලර් 250 ක්, එජාප මන්ත්‍රීවරුන්ව නිහඬ කළ මත්තල ගැන සංවේදී දේශනය.

මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ ඇති වැදගත්කම ගැනත්, එය වී ගබඩාවක් කිරීමේ අණුවන තීරණය ගැනත් ජයන්ත සමරවීර මහතා දෙරන වාද [ඉතිරිය කියවන්න]