මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෙහිවලදී කළ සම්පූර්ණ කතාව (Video)

දෙහිවල ගල්කිස්ස නගරාධිපති ධනසිරි අමරතුංග මැතිතුමා ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් විසින් දිවංගත සී. වී. ගුණරත්න මැතිතුමා අනුස්මරණය කරනුවස් දෙහිවල නගර සභාව [ඉතිරිය කියවන්න]

දෙහිවල පූජා වෙසක් කලාපය මහින්ද මැතිඳුන්ගේ සුරතින් විවෘත වීම.

ධනසිරි අමරතුංග පදනම සමග දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගරසභාව සංවිධානය කරනු ලබන “පූජා” වෙසක් කලාපය 2015/05/05 දින ප.ව 7.30 ට පමණ [ඉතිරිය කියවන්න]