මහින්ද මැතිඳුන්ගේ කාලයේ අධ්‍යාපන තීන්දු වලට මඩ ගැසූ අයට කරගත් විනාසය වැටහෙයි.

[1]. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ගණිතය අසමත්වන සංඛ්‍යාව වසරකදී ලක්ෂ 2 ක් ඉක්මවන අතර මේ තත්වය තුල [ඉතිරිය කියවන්න]

ආර්ථිකයට වුණ දේ බන්දුලගෙන් දැනගන්න – දෙරන 360

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සමග 2015-05-25 දින පැවැත්වූ දෙරන 360 සාකච්ඡාමය වැඩටහන. යාලුවන්ටත් නරඹන්නට Share කරන්න. [ඉතිරිය කියවන්න]