නැව් එන්නේ නෑ කියපු, පතුලේ ගලක් කියපු හම්බන්තොට වරායේ නැව් තටාංගනයක් අරඹයි.

[1]. ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සිහිනයක් පමණක් වී තිබුණ හම්බන්තොට වරාය, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දැඩි කැප වීම නිසාම අන්තර්ජාතික තරගකරුවන්ගේ බලපෑම් පරදවමින් [ඉතිරිය කියවන්න]

මහින්දට එරෙහි සාහසික මඩ චෝදනා එල්ල කළ අයට වැඩ වරදී, නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව අභූත චෝදනා සහසික ලෙස එල්ල කරමින් එතුමාගේ චරිතය ඝාතනය කළ උදවියට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් [ඉතිරිය කියවන්න]

මහින්ද මොනවද කළේ? මෙන්න සංඛ්‍යා ලේඛන එක්කම…

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඩොලර් බිලියන 18ක් සොරකම් කර විදේශයන්හි සඟවා ඇතැයි විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර මහතා විසින් නිතර [ඉතිරිය කියවන්න]