මහින්දගෙ කාලෙදි රනිල් ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර දෙන්න එපා කියමින් දේශද්‍රෝහී වුණ හැටි සිරසෙන් හෙළි කරයි.

[1]. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජය පැවැති 2007 කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවට දෙන ආර්ථික ආධාර නවත්වන්නයැයි එවකට විපක්ෂ නායක සහ එක්සත් ජාතික [ඉතිරිය කියවන්න]