තවත් ඡන්ද මඩගියක්! මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඡන්ද එකතුවත් වරදියි.

මැතිවරණ විකාශයේ වැරදීම් බොහෝ සෙයින් තිබුණ අතර ඒවා අදාල මාධ්‍ය ආයතන වලින් සිදුකළ වැරදි යැයි කියමින් බලධාරීන් අත පිස දා [ඉතිරිය කියවන්න]

හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් වුණාද? – ප්‍රධානීන්ගේ VIDEO

මහින්ද රාජපක්ෂයන් පරාජය වුවද, හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් කර හෝ දිගටම බලයේ රැඳී සිටීවි යැයි එජාපය ප්‍රමුඛ එවක්ට විපක්ෂයේ මාධ්‍ය වලින් [ඉතිරිය කියවන්න]

කුමන්ත්‍රණ කතාව බොරුවක් බව මැතිවරණ කොමසාරිස් තුමාත් තහවුරු කරයි.

ජනාධිපතිවරණය දා රාත්‍රියේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් සිදුකිරීමට ගිය බවට පසුගිය කාලයේ සාහසික ලෙස ගෙන ගිය මඩ ප්‍රචාරය බොරුවක් බව දැන් සනාථ [ඉතිරිය කියවන්න]